Regulamin wewnętrzny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie
 
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa:

 • Postanowienia ogólne.
 • Szczegółową strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Milejewie oraz Filii Bibliotecznej w Pomorskiej Wsi zwanych dalej „Biblioteką”.
 • Zasady i podstawy funkcjonowania Biblioteki.
 • Zasady kierowania Biblioteką.
 • Finansowanie Biblioteki.
 • Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów.
 • Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism.
 • Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków.
 • Zasady wydawania przepisów wewnętrznych.
 • Zasady kontroli wewnętrznej.
 • Postanowienia końcowe.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o “Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie oraz jednocześnie Filii Bibliotecznej w Pomorskiej Wsi.

§ 2.

Biblioteka działa na podstawie:

 • Ustawy o bibliotekach;
 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Regulaminu organizacyjnego;
 • Statutu;
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki regulującego zasady wynagradzania pracowników;
 • Uchwały Rady Gminy Milejewo o utworzeniu Biblioteki;
 • Zarządzeń Dyrektora;

II. Organizacja Biblioteki.

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Milejewo. Siedzibą Biblioteki jest pomieszczenie w budynku Gimnazjum im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego
w Milejewie, a terenem jej działania obszar administracyjny Gminy Milejewo.

§ 4.


 1. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu
  do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 4. Siedziba Biblioteki znajduje się w Milejewie, przy ulicy Szkolnej 4.
 5. Kierownictwo Biblioteki sprawuje Dyrektor.

III. Struktura organizacyjna Biblioteki.

§ 5.

W skład Biblioteki wchodzą następujące oddziały i stanowiska, na czele których stoi Dyrektor:

a. Biblioteka w Milejewie.

b. Filia Biblioteczna w Pomorskiej Wsi.

 • Dyrektor
 • Księgowość

IV. Finansowanie Biblioteki.

§ 6.

Biblioteka jest finansowana z:

 • corocznych dotacji budżetu Gminy Milejewo tworzących budżet Biblioteki;
 • przychodów własnych;
 • darowizn;
 • innych źródeł;

III. Misja i cele działania.

§ 7.

Misją działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury.

§ 8.

Celem działania biblioteki jest:


 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie
  do domu.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
 5. Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspakajania zainteresowań środowiska.
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 8. Wiele wiele innych wynikających z ustawy.

§ 9.

Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Olsztynie oraz Powiatowej Biblioteki Elbląskiej.

§ 10.

Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawują Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie oraz Powiatowa Biblioteka w Elblągu.

IV. Zasady funkcjonowania Biblioteki.

§ 11.

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Podczas nieobecności Dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało przezeń udzielone odpowiednie upoważnienie.

3. Zakres czynności dla pracowników Biblioteki opracowuje i zatwierdza Wójt Gminy Milejewo wraz z Sekretarzem Gminy Milejewo oraz Dyrektor Biblioteki.

4. Zakresy czynności oraz kompetencji sporządza się i wręcza się równocześnie z angażem na dane stanowisko.

5. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym Regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki wykonują obowiązki wynikające
z przepisów prawnych i wewnętrzne prace zlecone przez Dyrektora.

6. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Milejewo.

§ 12.

1. Główna Księgowa działa w zakresie spraw powierzonych Jej przez Dyrektora i ponosi przed Nim odpowiedzialność za ich realizację.

2. Wykonując powierzone obowiązki Główna Księgowa zapewnia prawidłową i terminową realizację zadań wynikających z zakresu działania Biblioteki.

§ 13.

Porządek wewnętrzny Biblioteki, a także związane z procesem pracy obowiązki Biblioteki określają zarządzenia Dyrektora.

V. Podstawowe zadania i zakresy poszczególnych działów .

§ 14.

1. Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników Biblioteki. Zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.

2. Dyrektor kieruje pracą:

 • Głównej Księgowej
 • Kierowników Filii
 • Pozostałych pracowników

3. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę organizacyjną Bibliotek poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki organizacyjnej do drugiej.

4. Dyrektor może łączyć czynności bez zmiany zakresu działania poszczególnych komórek, jeżeli nie spowoduje to zmiany zadań określonych niniejszym regulaminem.

5. Do realizacji określonych prac lub wykonania zadań Dyrektor może powoływać komisje, grupy problemowe, zespoły itp.

6. Do zadań głównych Dyrektora Biblioteki należy w szczególności:

 • organizowanie pracy Biblioteki, koordynowanie jej działalności, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całokształtem pracy
  w Bibliotece,;
 • zapewnienie właściwego dopływu informacji merytorycznych
  i finansowych do Biblioteki,;
 • występowanie do Wójta w sprawach organizacyjnych, finansowych
  i zasad działania Biblioteki;
 • nadzór nad całościowym i terminowym prowadzeniem sprawozdawczości z zakresu działalności Biblioteki,;
 • kontrolowanie terminowości i zasadności merytorycznej załatwianych skarg i wniosków;
 • sprawowanie kontroli wewnętrznej Biblioteki w zakresie pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 • zapewnienie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników Biblioteki oraz doradztwa merytorycznego dla bibliotekarzy ;
 • nadzór nad prowadzeniem gromadzenia i opracowaniem zbiorów ;
 • udzielanie pracownikom porad we wszystkich zakresach działalności bibliotecznej, a w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów, popularyzacji czytelnictwa i bibliotek oraz informacji bibliotecznej,
  a także wydawanie zaleceń w tych sprawach i egzekwowanie ich wykonania ;
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych;
 • inicjowanie i koordynowanie prac popularyzacyjnych o zasięgu gminnym, współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami ;
 • dokonywanie analiz księgozbiorów i czytelnictwa w zakresie niezbędnym do prawidłowej oceny;
 • kontrolowanie prawidłowości wykonania rocznej statystyki dla GUS, przygotowywanej przez pracowników biblioteki i filii ;
 • uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i inne instytucje ;

§ 15.

1. Zadania Głównej Księgowej :

 • Główna Księgowa podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki;
 • Zapewnia prawidłową działalność finansową Biblioteki;
 • Prowadzi rachunkowość Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Opracowuje i realizuje plany finansowe Biblioteki
 • Sporządza sprawozdania finansowe.;
 • Analizuje całokształt gospodarki finansowej Biblioteki oraz zabezpiecza środki finansowe niezbędne do jej funkcjonowania;
 • Kontrasygnuje umowy mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych.

 • 2. W celu realizacji powierzonych zadań Główna Księgowa ma prawo występować do Dyrektora Biblioteki z wnioskami o przeprowadzenie kontroli określonych spraw, które leżą w zakresie działania Głównego Księgowego, wnioskować zmiany w budżecie Biblioteki w celu racjonalnego dysponowania środkami.

VI. Zasady obiegu dokumentów, rejestracji oraz podpisywania pism .

§ 16.

1. Umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenie woli w imieniu Biblioteki podpisuje Dyrektor.

2. Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań finansowych kontrasygnuje Główna Księgowa.

3. Dyrektor ponadto podpisuje:

 • dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników Biblioteki;
 • zarządzenia, pisma, instrukcje wydawane w ramach posiadanych kompetencji.;

4. Inne:

 • w granicach indywidualnego upoważnienia Dyrektora, dokumenty oraz pisma mogą podpisywać pracownicy komórek organizacyjnych Biblioteki;
 • przygotowane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej czystopisy pism i innych opracowań wraz z całością akt, załatwiający sprawy pracownicy, przedkładają do podpisu Dyrektorowi ;
 • zasady podpisywania dokumentów finansowo – księgowych reguluje Instrukcja wewnętrzna obiegu dokumentów księgowych.;
 • obieg korespondencji określa instrukcja kancelaryjna dla organów gminy
  i związków międzygminnych stanowiąca załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).

VI I. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków .

§ 17.

 • Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w czasie godzin pracy Biblioteki.
 • Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski.
 • Pracownicy komórek organizacyjnych, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi.
 • Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz skargi wpływające na piśmie rejestruje Dyrektor w odrębnym rejestrze.
 • Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się Kodeks Postępowania Administracyjnego, uchwałę nr 132 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1980r. w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków (MP Nr 29, poz.126 z późn. zm.).

VII I. Zasady wydawania przepisów wewnętrznych .

§ 18.

 • Przepisy wewnętrzne wydaje Dyrektor w formie zarządzeń, pism, instrukcji,
  w celu zapewnienia wykonania zadań określonych w aktach prawnych,
  a także w celu ukierunkowania działalności Biblioteki.
 • Zarządzenia, pisma, instrukcje otrzymują adresaci niezwłocznie po ich podpisaniu.
 • Odpowiedzialnym za ich rozesłanie jest Dyrektor .
 • Dyrektor kompletuje oryginały zarządzeń, pism, instrukcji i prowadzi ich ewidencję.

IX. Zasady kontroli wewnętrznej .

§ 19.

1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Biblioteki.

2. Kontrole wewnętrzne planowane i doraźne, przeprowadzane są w celu sprawdzenia:

 • prawidłowości wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników komórek organizacyjnych Biblioteki oraz Filii;
 • zgodności załatwianych spraw z obowiązującymi przepisami prawa, statutem Biblioteki i regulaminami wewnętrznymi;
 • przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych;
 • dokonując kontroli wewnętrznej stosuje się zasady łączenia każdej kontroli z bieżącym instruktażem dla pracowników kontrolowanej komórki.
 • kontrole planowe przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli opracowanym przez Dyrektora Biblioteki.
 • Dyrektor, zależnie od potrzeb, może powołać komisję i zlecić jej przeprowadzenie okresowych i doraźnych kontroli w komórkach organizacyjnych Biblioteki, określając przedmiot i zakres kontroli.

X.

§ 20. Pracownikom, którzy pracują co najmniej 4 godziny dziennie przy obsłudze monitora ekranowego i otrzymali zaświadczenie lekarskie z zaleceniem stosowania okularów podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, wydane przez lekarza prowadzącego badania profilaktyczne przysługują okulary korygujące wzrok. Biblioteka pokrywa koszty zakupu okularów przez pracownika na podstawie przedłożonego rachunku nie więcej jednak niż 200 PLN i nie częściej niż raz na okres ważności wydanego zaświadczenia lekarskiego.

XI. Postanowienia końcowe.

§ 21.

1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.

2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią pracowników Biblioteki.

3. Wszyscy pracownicy Biblioteki mają obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.

4. Sprawy nie wymienione w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych, są przydzielane przez Dyrektora do załatwiania komórce, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do charakteru danej sprawy.

5. Sprawy nie wymienione w zakresie działania poszczególnych komórek organizacyjnych, są przydzielane przez Dyrektora do załatwiania komórce, której zakres działania jest najbardziej zbliżony do charakteru danej sprawy.

6. Sprawy związane z ochroną danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zm.) oraz zarządzenia i instrukcje Dyrektora Biblioteki wydane w tej sprawie.

7. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane tylko
i wyłącznie przez Dyrektora Biblioteki.


Subskrybuj Subskrybuj