Statut

 

S T A T U T

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie

 

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie zwana dalej Biblioteką działa
na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U.
    z 2012 r. poz. 642 ze zm.);

  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);

  3. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.);

  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm);

  5. niniejszego statutu.

§ 2.

1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Milejewo.

3. Siedziba Biblioteki znajduje się na ul. Szkolnej 4 w Milejewie.
4. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Milejewo.

5. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej o treści „Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie” z adresem siedziby.

6. Biblioteka używa pieczęci okrągłej o treści „Gminna Biblioteka Publiczna
w Milejewie” do oznakowania książek.

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Milejewo.
2. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie.

3. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Powiatowej Biblioteki Elbląskiej.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

§ 4.

1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie
i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie
i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych mieszkańców Gminy Milejewo.

§ 5.

1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy przede wszystkim:

a) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;

b) udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczaniem do domu;

c) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

d) popularyzacja książki oraz czytelnictwa;

e) współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład sieci bibliotecznej, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;

f) podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnieniu biblioteki.

§ 6.

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny oraz zarządzenia nadawane przez Dyrektora Biblioteki.

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I ICH ORGANIZACJA.

§ 7.

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, finansową i administracyjną oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Przedstawia także plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania Biblioteki.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Milejewo na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 8.

1. Dyrektor powinien posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych odrębnych przepisów prawa.

§ 9.

1. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA.

§ 10.

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przygotowany przez Dyrektora Biblioteki, a zatwierdzony przez Gminę w Milejewie zwanej dalej ,,Organizatorem".
2. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:

a) rocznej dotacji Organizatora;
b) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
d) innych źródeł.

4. Tryb kontroli i sposób rozliczania z otrzymanej dotacji określa Organizator.
5. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające je zadaniom.
6. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że jej majątek może być wykorzystywana jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 11.

Obsługę finansową Biblioteki prowadzi księgowość Urzędu Gminy w Milejewie.

§ 12.

1. Usługi biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem, iż opłaty są pobierane za:

a) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
b) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
c) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych;

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1. nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
3. Środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1. mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie statutowej działalności Biblioteki.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 13.

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
2. Przekształcenie, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy Milejewo na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

3. W przypadku likwidacji Biblioteki jej zobowiązania i wierzytelności przejmuje Organizator, który zabezpiecza także mienie zlikwidowanej Biblioteki.

Subskrybuj Subskrybuj