Polityka prywatności.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie z siedzibą w: ul. Szkolna 4, 82-316 Milejewo jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Podstawą do przetwarzania danych są ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Pani/Pana dane będą powierzone dostawcy systemu bibliotecznego w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ oraz udostępnione o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia umotywowanego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przenoszenia, a także prawo do bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi na zasady przetwarzania danych do organu nadzoru ochrony danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków biblioteki na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informujemy, że: Inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejewie jest Pan Jacek Lewandowski - email: iod@milejewo.gmina.pl

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpiło rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie, ul. Szkolna 4; 82-316 Milejewo, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez GBP w Milejewie Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie, ul. Szkolna 4; 82-316 Milejewo,;

  2. inspektorem ochrony danych jest: Urszula Maziarz,

kontakt: iod@milejewo.gmina.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  2. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat [art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)].;

  3. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

  1. ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

  2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

  3. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ROD;

 

 

Subskrybuj Subskrybuj