Regulamin wypozyczalni

logo

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 01/2016

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie z dnia 06.10.2016 r.

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie

 

Prawo do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie
ma charakter powszechny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 1.

 

1. Przy zapisie czytelnik jest zobowiązany:

a. Okazać dowód osobisty, jeśli jest niepełnoletni legitymację szkolną
lub aktualną kartę stałego pobytu.

b. Zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się podpisem do jego przestrzegania.

c. Czytelnik potwierdzając na karcie zapisu własnoręcznym podpisem znajomość regulaminu, zezwala tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych w statutowej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Dane czytelnika wykorzystywane są przy:

- egzekwowaniu zwrotu materiałów bibliotecznych (upomnienia, dochodzenie praw Biblioteki na drodze sądowej);

- badaniach statystycznych (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, Dz. U. Nr 88, poz. 439);

Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych.

2. Za czytelnika nieletniego zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, którzy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe
w mieniu Biblioteki, spowodowane przez nieletniego.

3. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie nazwiska i adresu.

 

§ 2.

 

1. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami Gminy Milejewo
i Powiatu Elbląskiego, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez dyrektora Biblioteki.

2. Za niektóre książki, szczególnie cenne, wskazane przez dyrektora Biblioteki od wszystkich czytelników pobiera się kaucję zwrotną.

3. Czytelnik, który rezygnuje z korzystania z Biblioteki i zamierza wycofać kaucję, powinien poinformować o tym Bibliotekę dzień wcześniej.

4. Kaucja nie odebrana przez czytelnika po upływie roku od daty zaprzestania korzystania z Biblioteki jest wpłacona na dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie.

 

§ 3.

 

1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 1 miesiąca, chyba że Dyrektor Biblioteki zezwoli na wypożyczenie jednorazowo większej ilości książek.

2. Przy wypożyczaniu dzieła wielotomowego, Biblioteka wypożycza tylko 1 tom, chyba że Dyrektor Biblioteki zezwoli na wypożyczenie większej ilości tomów.

3. Termin wypożyczania książki może być przedłużony, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

4. Biblioteka może skrócić czas wypożyczenia książek lub żądać ich zwrotu przed terminem ustalonym w punkcie 1., jeżeli są one szczególnie poszukiwane.

5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników, którzy wypożyczyli poszukiwane pozycje.

6. W razie braku poszukiwanej książki, czytelnik może uzyskać informację, która z najbliższych bibliotek posiada ją w swoich zbiorach.

7. Na prośbę czytelnika Biblioteka, w miarę możliwości, sprowadza książki
z innych bibliotek.

 

§ 4.

 

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki można korzystać jedynie na miejscu, chyba że Dyrektor Biblioteki zezwoli na skorzystanie poza Biblioteką.

2. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga
w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

 

§ 5.

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z nie zwrócenia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić, a o ile to niemożliwe odkupić inną, nie mniejszej wartości, wskazaną przez Dyrektora Biblioteki. W ostatecznym przypadku czytelnik jest zobowiązany
za nią zapłacić.

4. Wysokość odszkodowania ustala dyrektor Biblioteki, biorąc pod uwagę:

a. Aktualną wartość rynkową książki.

b. Przydatność książki w placówce bibliotecznej oraz stopień trudności
jej nabycia.

5. Do całości odszkodowania włącza się koszt oprawy introligatorskiej, jeśli książka taką oprawę posiadała.

6. Wszelkie opłaty za nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych,
za uszkodzenie, zniszczenie pobierane są na kwitariusz przychodowy.

 

§ 6.

 

1. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić książki w terminie. Za przetrzymanie książek pobierane są określonej wysokości opłaty.

2. Czytelnik przetrzymujący książki ponad termin zwrotu otrzymuje upomnienie na piśmie.

3. Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów upomnień oraz opłat
za przetrzymywanie książek według zasad ustalonych w cenniku opłat regulaminowych.

4. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek
lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 7.

 

1. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu
i korzystania z telefonów komórkowych.

2. Czytelnik ma prawo wpisać swoje uwagi, skargi i wnioski do zeszytu skarg
i wniosków dostępnego w Bibliotece.

 

§ 8.

 

1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo,
a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się
do Wójta Gminy Milejewo.

Subskrybuj Subskrybuj